માનસિક સાંકળ

એક વખત એક વ્યક્તિ રોડ પરથી જય રહ્યો હતો ત્યારે એણે જોયું કે અમુક મહાકાય હાથી ઓ રોડ ના કિનારા પર બન્ધાયેલા હતા
હાથી ઓ ના આગળ ના પગે પાતળી રસ્સી બાંધેલી હતી. એ વ્યક્તિ ને જોઈને આશ્ચર્ય થયું કે જે વિશાળ હાથી ને લોખંડ ની સાંકળ થી બાંધવો જોઈએ એને મહાવત એ નાની રસ્સી થી બાંધ્યા છે.
એ હાથી અગર ચાહતે તો એક જ ઝટકા માં રસ્સી તોડી શકે આમ સક્ષમ હતા પણ હાથી ઓ એવું નહતા કરી રહ્યા.
આ જોઈને એ વ્યક્તિ એ બાજુ માં ઉભેલા મહાવત ને પૂછ્યું ” આ હાથી ઓ રસ્સી તોડી ને ભાગવાનો પ્રયાસ કેમ નથી કરી રહ્યા ?”
મહાવત એ જવાબ આપ્યો કે “આ હાથી ઓ ને નાના હોય ત્યાર થી જ આ રસ્સી થી બાંધવામાં આવે છે. એ સમયે હાથી એ રસ્સી ને તોડવાના ઘણા પ્રયાસો કરે છે પણ રસ્સી ટૂટ્ટી નથી કેમકે એ સમયે હાથી ની તાકાત ખુબ ઓછી હોય છે. એટલે ઘણા પ્રયાસો પછી હાથી એવું માની લે છે કે એ રસ્સી તોડવી અશક્ય છે અને મોટા થયા પછી પણ એ રસ્સી તોડવાનો પ્રયાસ નથી કરતા.”

હવે આ વાત સાંભળીને વ્યક્તિ ને નવાઈ લાગી એટલે એણે મહાવત સાથે ચર્ચા કરી અને કહ્યું કે એ હાથી એટલે રસ્સી નથી તોડી શકતા કેમ કે હાથી વિશ્વાસ છે કે હવે રસ્સી નહીં તૂટે.

આપણે મનુષ્ય પણ આવા હાથી જેવા જ છીયે આપણે પણ કોઈ કામ માં નિષ્ફળતા મળતા એવું માની લઇ એ છીએ કે એ કામ કરવું શક્ય નથી.
આપણે આપણા દ્વારા બનાવેલી માનસિક સાંકળો માં જ બન્ધાય ને આપણું જીવન પૂરું કરી દઈએ છીએ પરંતુ આપણે ક્યારેય આપણા પ્રયાસો કરવાની ટેવ છોડવી ના જોઈએ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s